Gedragsregels van De Vale Ouwe

Gedragsregels Tennisvereniging De Vale Ouwe


GEDRAGSCODE Tennisvereniging De Vale Ouwe


Gedragscode, waarin de waarden en normen voor leden van De Vale Ouwe zijn vastgelegd. Van
eenieder wordt verwacht deze te zullen nakomen en zo nodig elkaar hier op aan te spreken.

A. Gedragsregels
De gedragsregels zijn richtlijnen opgesteld voor zowel de leden als voor de bezoekers van onze
vereniging. We gaan er van uit dat we met elkaar de sport op een voor iedereen zo leuk en sportief
mogelijk manier kunnen uitoefenen.
Daarnaast heeft ieder lid van De Vale Ouwe een voorbeeldfunctie in woord en gebaar.

De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:
1. Bij iedere training en wedstrijd lever je een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk
functioneren van je team. Je wilt graag winnen, maar niet ten koste van alles. Je hebt respect
voor elkaar en voor de tegenstander.
2. Je accepteert het gezag van een eventuele scheidsrechter, de leiding van je team én die van
het bestuur.
3. Respect voor anderen is essentieel. Iedereen dient behoorlijk taalgebruik te gebruiken.
Verbaal en fysiek geweld alsmede molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten
en beledigen wordt ook niet geaccepteerd.
4. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is
aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
5. Het consumeren van alcoholische dranken op het sportcomplex, buiten de kantine en terras,
is verboden. Tijdens jeugd evenementen is het consumeren van alcoholische dranken in zijn
geheel verboden.
6. Er geldt een rookverbod in alle binnenruimtes. Het roken op het sportcomplex is geen
reclame voor de vereniging maar is niet verboden.
7. Gebruik van, of onder invloed zijn van drugs is ten strengste verboden.
8. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze
gedragsregels overtreedt.
9. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of overkoepelende
organisaties opgelegde sanctie n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de
overkoepelende organisaties opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte
administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

B. Sancties
Als een verenigingslid zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van deze gedragsregels,
wordt hij daarop aangesproken en eventueel bestraft door het bestuur. Afhankelijk van de
overtreding zal de sanctie kunnen zijn:
1. Berisping
2. Schorsing zoals uitsluiting van wedstrijden en trainingen
3. Uitdelen van een gele kaart
4. Royement

C. Gang van zaken
De gedragsregels van de vereniging zijn daarbij het uitgangspunt hoe je met elkaar om kunt gaan.
Sancties bij schending op basis van deze gedragsregels.


Licht vergrijp (in team)
Als ongewenst gedrag wordt geconstateerd, zoals onsportief gedrag of het overschrijden van de
afgesproken regels, kan de coach/trainer/het bestuur/technische commissie/jeugdcommissie
sancties toepassen. Voorbeelden van een sanctie kan zijn uitsluiting van deelname.
Belangrijk is, om altijd in een gesprek uit te leggen waarom tot de sanctie is gekomen, waarin ook de
speler kan aangeven waarom hij tot die overtreding of het negeren van de gemaakte afspraken is
gekomen. De coach/trainer maakt na afloop van dit gesprek voor zichzelf een korte notitie.

Herhaling
Als de speler ondanks een waarschuwing van de coach/trainer de regels bewust blijft overtreden,
wordt de coördinator op de hoogte gebracht van het feit dat er sprake is van herhaald ongewenst
gedrag.
Onder herhaald ongewenst gedrag wordt bedoeld het gedrag, waarover afspraken zijn gemaakt,
regelmatig door dezelfde persoon (personen) wordt overschreden. Voorbeelden zijn het verstoren
van de training, elkaar pesten, grote mond, niet eens zijn met beslissingen van de leiding. De
coach/trainer neemt contact op met de coördinator die dit bespreekt met de
Vertrouwenscontactpersoon. Deze persoon overlegt welke situaties zich hebben voorgedaan
(aanbieden op papier). Samen worden de sancties bepaald en uitgesproken in een gesprek.


De gele kaart
Het tonen van de gele kaart door de Vertrouwenscontactpersoon is een waarschuwing dat we het
niet eens zijn met het steeds terugkerend ongewenste gedrag.
Gedurende een aangegeven periode krijgt de speler die steeds ongewenst gedrag vertoont
gelegenheid om zich te verbeteren. Uiteraard wordt, als het gedrag verbetert hier positief op
gereageerd (aanmoedigen dat het zo omgaan met elkaar veel meer plezier geeft voor beide kanten).
De gele kaart vervalt nadat de speler heeft aangetoond zich normaal te gedragen tijdens de
afgesproken periode. Van het gesprek wordt een korte notitie gemaakt door de
Vertrouwenscontactpersoon van het tonen van de gele kaart. Het is een waarschuwing dat we het
niet eens zijn met het steeds terugkerend ongewenste gedrag.

Zware vergrijpen of herhaald ongewenst gedrag na de gele kaart
Bij een zwaar vergrijp of als het gedrag niet verbetert na het uitdelen van een gele kaart, komt het
bestuur direct in actie. Met een brief worden betrokkenen officieel uitgenodigd voor een gesprek.
Communicatie
De leden en ouders worden via de website geïnformeerd hoe wij als vereniging omgaan met
ongewenst gedrag. Ouders kunnen meer informatie verkrijgen door contact op te nemen met het
jeugdbestuur.
Indien ongewenst gedrag wordt vertoond aan of bij jeugdspelers wordt direct de
Vertrouwenscontactpersoon ingeschakeld en melding aan de juiste autoriteiten gedaan. Dit gedrag
wordt door het bestuur niet geaccepteerd. De autoriteiten doen onderzoek volgens de geëigende
procedures, en bepalen, indien nodig, de civiele strafmaat. Als het gedrag bewezen is, volgt
royement.